Özel Karakter Kodları

Aşağıdaki tabloda HTML kodları içinde kullanılabilecek ISO Latin-1 karakter seti dahilindeki isimlendirilmiş karakter girişleri gösterilmektedir. Listede sık kullanılan bazı önemli işaretlerin/karakterlerin açıklamaları kalın olarak belirtilmiştir.

Karakter Desimal Kodu İsimlendirilmiş Giriş Açıklama
" " " Çift Tırnak İşareti (Quotation mark)
& & & VE İşareti (Ampersand)
< &#60; &lt; Küçüktür (Less than)
> &#62; &gt; Büyüktür (Greater than)
  &#160; &nbsp; [Kesintisiz] Boşluk (Nonbreaking space)
¡ &#161; &iexcl; Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)
¢ &#162; &cent; Sent İşareti (Cent sign)
£ &#163; &pound; Sterlin İşareti (Pound sterling)
¤ &#164; &curren; ? General currency sign
¥ &#165; &yen; [Japon] Yen İşareti (Yen sign)
¦ &#166; &brvbar; veya &brkbar; Kesintili Dikey Çizgi (Broken vertical bar)
§ &#167; &sect; Bölüm/Kısım İşareti (Section sign)
¨ &#168; &uml; veya &die; ? Diæresis / Umlaut
© &#169; &copy; Telif Hakkı (Copyright)
ª &#170; &ordf; Feminine ordinal
« &#171; &laquo; Sol guillemet (Left angle quote, guillemet left)
¬ &#172; &not Değil İşareti (Not sign)
­ &#173; &shy; Tire/Eksi İşareti (Soft hyphen)
® &#174; &reg; Marka İşareti (Registered trademark)
¯ &#175; &macr; veya &hibar; Macron accent
° &#176; &deg; Derece İşareti (Degree sign)
± &#177; &plusmn; Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)
² &#178; &sup2; Üssü 2 İşareti (Superscript two)
³ &#179; &sup3; Üssü 3 İşareti (Superscript three)
´ &#180; &acute; Acute accent
µ &#181; &micro; Mikro İşareti (Micro sign)
&#182; &para; Paragraf İşareti (Paragraph sign)
· &#183; &middot; Middle dot
¸ &#184; &cedil; Cedilla
¹ &#185; &sup1; Üssü 1 İşareti (Superscript one)
º &#186; &ordm; Masculine ordinal
» &#187; &raquo; Sağ Guillemet (Right angle quote, guillemet right)
¼ &#188; &frac14; 1 Bölü 4 (Fraction one-fourth)
½ &#189; &frac12; 1 Bölü 2 (Fraction one-half)
¾ &#190; &frac34; 3 Bölü 4 (Fraction three-fourths)
¿ &#191; &iquest; Ters Soru İşareti (Inverted question mark)
À &#192; &Agrave; Capital A, grave accent
Á &#193; &Aacute; Capital A, acute accent
 &#194; &Acirc; Capital A, circumflex
à &#195; &Atilde; Capital A, tilde
Ä &#196; &Auml; Capital A, diæresis / umlaut
Å &#197; &Aring; Capital A, ring
Æ &#198; &AElig; Capital AE ligature
Ç &#199; &Ccedil; Capital C, cedilla
È &#200; &Egrave; Capital E, grave accent
É &#201; &Eacute; Capital E, acute accent
Ê &#202; &Ecirc; Capital E, circumflex
Ë &#203; &Euml; Capital E, diæresis / umlaut
Ì &#204; &Igrave; Capital I, grave accent
Í &#205; &Iacute; Capital I, acute accent
Î &#206; &Icirc; Capital I, circumflex
Ï &#207; &Iuml; Capital I, diæresis / umlaut
Ð &#208; &ETH; Capital Eth, Icelandic
Ñ &#209; &Ntilde; Capital N, tilde
Ò &#210; &Ograve; Capital O, grave accent
Ó &#211; &Oacute; Capital O, acute accent
Ô &#212; &Ocirc; Capital O, circumflex
Õ &#213; &Otilde; Capital O, tilde
Ö &#214; &Ouml; Capital O, diæresis / umlaut
× &#215; &times; Multiply sign
Ø &#216; &Oslash; Capital O, slash
Ù &#217; &Ugrave; Capital U, grave accent
Ú &#218; &Uacute; Capital U, acute accent
Û &#219; &Ucirc; Capital U, circumflex
Ü &#220; &Uuml; Capital U, diæresis / umlaut
Ý &#221; &Yacute; Capital Y, acute accent
Þ &#222; &THORN; Capital Thorn, Icelandic
ß &#223; &szlig; Small sharp s, German sz
à &#224; &agrave; Small a, grave accent
á &#225; &aacute; Small a, acute accent
â &#226; &acirc; Small a, circumflex
ã &#227; &atilde; Small a, tilde
ä &#228; &auml; Small a, diæresis / umlaut
å &#229; &aring; Small a, ring
æ &#230; &aelig; Small ae ligature
ç &#231; &ccedil; Small c, cedilla
è &#232; &egrave; Small e, grave accent
é &#233; &eacute; Small e, acute accent
ê &#234; &ecirc; Small e, circumflex
ë &#235; &euml; Small e, diæresis / umlaut
ì &#236; &igrave; Small i, grave accent
í &#237; &iacute; Small i, acute accent
î &#238; &icirc; Small i, circumflex
ï &#239; &iuml; Small i, diæresis / umlaut
ð &#240; &eth; Small eth, Icelandic
ñ &#241; &ntilde; Small n, tilde
ò &#242; &ograve; Small o, grave accent
ó &#243; &oacute; Small o, acute accent
ô &#244; &ocirc; Small o, circumflex
õ &#245; &otilde; Small o, tilde
ö &#246; &ouml; Small o, diæresis / umlaut
÷ &#247; &divide; Bölü İşareti (Division sign)
ø &#248; &oslash; Small o, slash
ù &#249; &ugrave; Small u, grave accent
ú &#250; &uacute; Small u, acute accent
û &#251; &ucirc; Small u, circumflex
ü &#252; &uuml; Small u, diæresis / umlaut
ý &#253; &yacute; Small y, acute accent
þ &#254; &thorn; Small thorn, Icelandic
ÿ &#255; &yuml; Small y, diæresis / umlaut

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

0 Yorum